سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پانل روماتولوژی آزمایشگاه شیخ الرئیس

پانل روماتولوژی آزمایشگاه شیخ الرئیس

Anti-Nuclear Antibodies (ANA)

برای بررسی بیماریهای روماتولوژی با منشا ناشناخته، بیماریهای بافت همبند با نشانه های مشابه و همچنین عمده بیماریهایی که باعث اختلال در سیستم ایمنی همورال و سلولار میشوند.

Anti neutrophil cytoplasmic Ab (ANCA)

بررسی گروهی از اتوآنتی بادی ها بر علیه اجزاء سیتوپلاسمی نوتروفیل و منوسیت می باشد که این آنتی بادی ها اکثرا بر علیه (PR3) یا Proteinase  و MPO   میلوپراکسیداز ایجاد می شوند. در بیماری واسکولیت سیستمیک این تست بسیار کمک کننده است.

Anti Mitochondrial Ab (AMA)

آنتی بادی بر علیه غشاء داخلی و خارجی میتوکندری می باشد که همراه  ASMA  برای تشخیص سیروز اولیه مجاری صفراوی به کار گرفته می شود

Anti cardiolipin (ACA)

آنتی بادی ضد کاردیولیپین یا ضد سانترومر . این ازمایش در بیماران مبتلا به اریتماتوز سیستمیک (SLE)مثبت است.با وجود این انتی بادی شانس ابتلا بیمار به سندرم ضد فسفولیپید(یعنی ترومبوز وریدی یا شریانی و ترومبوسیتوپنی و سقط های خود به خود مکرر)بیشتر می شود.با این ازمایش احتمال ابتلای بیماران دچار SLE  .به عوارض فوق مشخص می گردد

Anti Deoxyribonucleic Acid (Anti DNA)

در بیماری SLE   (اختصاصیت 96% ، حساسیت 91%) ، همچنین برای بررسی دارو درمانی و پیش بینی مراحل بیماری استفاده می شود

Anti phospholipid Ab (APA)

آنتی بادی ضد فسفولیپید (فسفاتیدیل سرین، اینوزیل و فسفاتیدیک اسید برای تشخیص بیماری های SLE و بیماری های شبه لوپوس کاربرد دارد.

Anti Smith (ASA)

آنتی بادی بر علیه ریبونوکلئوپروتئین هسته سلول است. آنتی ژن تارگت در لوپوس نفروتیک است. در  SLE  و در بیماریهای بافت همبند نیز قابل بررسی است.